Luttrellstown Community College Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Mission Statement and Ethos

We are united in our diversity to educate, integrate and facilitate excellence
in the modern world for a better future.

Our core mission centres around the following statement;

Luttrellstown Community College will promote the development of the whole person. Its aim will be to create, with the assistance of parents, responsible citizens. The development of the whole person will be based on personal responsibility, inter-dependence, respect for people and respect for property.

The College will seek to cultivate integrity, the necessary skills for life, value discipline and punctuality and facilitate the best in the academic and non-academic areas. The Board of Management will seek to inculcate a value for culture, traditions, and religious beliefs and will seek to be a caring and compassionate community where justice and truth will be central elements

Luttrellstown Community College is proudly managed by Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board (DDLETB).

Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board was established in July 2013 through the merger of two Vocational and Education Committees (VECs), County Dublin VEC (established 1930) and Dún Laoghaire VEC. This was followed by the incorporation of three SOLAS (formerly FÁS) Training Centres in Baldoyle, Loughlinstown and Tallaght to DDLETB in January 2014. We have been providing education and supporting learners of all ages for over 90 years and are one of largest of 16 ETBs in Ireland.

We are the proud patrons of Community National Schools (Primary) and Special Schools, Second-level Community Colleges, Further Education Colleges and Training Centres, Adult Education Services, Youthreach, Youth Community Training and Youth and Sports Development Facilities across the Dublin and Dún Laoghaire area.

We have developed an excellent reputation for our provision of inclusive, innovative, high-quality education that meets the needs of the entire community. We provide education through the medium of Irish and English. We pride ourselves on our commitment to Innovation in Education, Special Educational needs, Information Technology in Education, promoting the Arts and allowing every learner to achieve their full potential.

Our vision and values:

Our vision is to actively lead the provision of high-quality education and training.

Our mission is to provide a wide range of education and training programmes, services and supports to children, young people, and adults across the DDLETB region. We put the learner at the heart of everything we do, and we believe that lifelong learning is key to personal development and wellbeing, social inclusion, and economic prosperity.

Our operational values in providing our services are illustrated below:

  • Equality: Fairness, respect, and inclusion in the treatment of our learners, stakeholders and staff and a culture where diversity is welcomed and valued.

  • Collaboration: Working in partnership with our learners, stakeholders and staff and facilitating the sharing of knowledge, expertise, and skills.

  • Innovation: Remaining a leader in the provision of education and training by encouraging new ideas, trying out different approaches and responding to change.

  • Professionalism: Courtesy, efficiency, and excellence in our dealings with our learners, stakeholders and staff and working to the highest standards in education and training.

  • Integrity: Honesty, transparency and confidentiality and meeting our responsibilities as a provider of lifelong learning in a consistent and ethical fashion.

Our overall aim is to enable our learners to reach their full individual potential and we strive to offer learning experiences which respond to the needs of learners of all ages and abilities. We ensure that guidance and supports are available to our learners to help them attain their learning goals and desired qualifications.

We include transfer and progression options for our learners to maximise their chances of pursuing further education and training and securing employment. We acknowledge the importance of suitable premises and resources for our learners in our commitment to inclusive education. Our learners and employees are part of a wider educational network, where we collaborate and support each other to improve teaching and learning for all.

For full details of our services, schools and centres please visit our website www.ddletb.ie

“Our Schools Ethos

Our schools are state, co-educational, multi- denominational, inclusive, learner-centred, and community-focused and are underpinned by our five ETB core values of, Excellence in Education, Care, Equality, Community and Respect.

You can learn more about our ETB Ethos on our website https://www.ddletb.ie/ethos/

Aonad Lán-Ghaeilge Choláiste Phobail Bhaile Lotrail, Coláiste na Tulchann faoi bhainistiú Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL).

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire i mí Iúil 2013 nuair a cónascadh dhá Choiste Gairmoideachais, Coiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath (a bunaíodh in 1930) agus Coiste Gairmoideachais Dhún Laoghaire. Ina dhiaidh sin, i mí Eanáir 2014, aistríodh trí Ionad Oiliúna de chuid SOLAS (FÁS roimhe sin) i mBaile Dúill, i mBaile Uí Lachnáin agus i dTamhlacht chuig BOOÁCDL.

Táimid ag cur oideachais ar fáil agus ag tacú le foghlaimeoirí idir óg agus aosta le breis agus 90 bliain agus táimid ar cheann de na BOOnna is mó in Éirinn.

Táimid inár bpátrún ar Scoileanna Náisiúnta Pobail (Bunscoileanna) agus Scoileanna Speisialta, Coláistí Pobail Dara Leibhéal, Coláistí Breisoideachais agus Ionaid Oiliúna, Seirbhísí Oideachais Aosach, Ógtheagmháil, Oiliúint Phobail Óige, agus Saoráidí Forbartha Óige agus Spórt ar fud cheantar Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire.

Tá dea-cháil bainte amach againn as oideachas cuimsitheach, nuálach ar ardchaighdeán a chur ar fáil, a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail ar fad. Cuirimid oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla.

Táimid bródúil as a thiomanta atáimid don Nuálaíocht san Oideachas, do Riachtanais Speisialta Oideachais, don Teicneolaíocht Faisnéise san Oideachas, agus do chur chun cinn na nEalaíon, agus déanaimid ár seacht ndícheall lena chinntiú go dtugtar an deis do gach foghlaimeoir barr a chumais a bhaint amach.

Ár bhfís agus ár dtreoirphrionsabail:

Is é ár bhfís ná a bheith chun tosaigh go gníomhach in oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán a sholáthar.

Is é ár misean ná réimse leathan cláir, seirbhísí agus tacaíochtaí oideachais agus oiliúna a sholáthar do leanaí, do dhaoine óga, agus do dhaoine fásta ar fud réigiún BOOÁCDL. Cuirimid an foghlaimeoir féin i gcroílár a ndéanaimid agus creidimid go bhfuil an fhoghlaim ar feadh an tsaoil ríthábhachtach i dtaobh forbairt agus folláine phearsanta, cuimsiú sóisialta agus rathúnas eacnamaíoch.

Anseo thíos tá ár dtreoirphrionsabail oibríochtúla maidir leis na seirbhísí a sholáthraímid.

  • Comhionannas: Cothrom na Féinne, meas, agus ionchuimsitheacht maidir leis an gcaoi a gcaithimid lenár bhfoghlaimeoirí, páirtithe leasmhara agus baill foirne, agus cultúr ina gcuirtear fáilte roimh an éagsúlacht agus ina léirítear meas di.

  • Comhoibriú: Obair a dhéanamh i gcomhar lenár gcuid foghlaimeoirí, páirtithe leasmhara agus ball foirne le héascaíocht a dhéanamh ar chomhroinnt eolais, saineolais agus scileanna.

  • Nuálaíocht: Leanúint de bheith chun tosaigh i soláthar oideachais agus oiliúna trí smaointe nua a spreagadh, triail a bhaint as cuir chuige dhifriúla agus freagairt d’athruithe.

  • Gairmiúlacht: Cúirtéis, éifeachtúlacht agus barrfheabhas inár gcaidreamh lenár gcuid foghlaimeoirí, páirtithe leasmhara agus ball foirne, agus obair a dhéanamh de réir na gcaighdeán is airde ar fad san earnáil oideachais agus oiliúna.

  • Ionracas: Macántacht, trédhearcacht agus rúndacht, agus ár bhfreagrachtaí mar sholáthróir foghlama ar feadh an tsaoil a chomhlíonadh ar bhealach comhsheasmhach, eiticiúil.

Is éard is aidhm linn ar an iomlán ná cumasú dár gcuid foghlaimeoirí barr a gcumais a bhaint amach agus déanaimid gach iarracht eispéiris foghlama a chur ar fáil a fhreagraíonn do riachtanais na bhfoghlaimeoirí, is cuma cén aois iad nó cé na cumais atá acu. Cinntímid go mbíonn treoir agus tacaíochtaí ar fáil dár gcuid foghlaimeoirí le cabhrú leo a spriocanna foghlama agus na cáilíochtaí a theastaíonn uathu a bhaint amach.

Aug 23
2024
1st year induction
Aug 26
2024
2nd, 3rd TY & Laochra induction
Aug 26
2024
5th, 6th & Laochra Induction
Sep 12
2024
College Closed JCT Training
Porterstown Road, Clonsilla, Dublin 15, Ireland. D15 DY29
01 822 8060

Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Enquire
Location
© 2024 Luttrellstown Community College